Fiskeplan för Almaåns övre fiskevårdsområde


Syfte:
Syftet med denna plan är att planera och ställa upp regler för fisket i Almaåns övre fiskevårdsområde.

Omfattning:
Planen omfattar allt fiske inom Almaåns övre fiskevårdsområde och gäller fr.o.m. fiskestämman 2003 fram till dess en ändring sker. Detta kan endast ske på fiskestämman.

Minimått: Gädda: 40 cm
Lax: 50 cm
Öring: 50 cm
Signalkräfta: 11 cm (kroppslängden)

Fredningstider:
Öring och lax får fiskas 1 mars – 30 september. Signalkräfta får fiskas fr.o.m. 2:a fredagen i augusti kl 17.00 och 5 dygnframåt. Alla fiskar och kräftor under minimimåttet eller som är fångade på förbjuden tid skall utan undantag släppas tillbaka i ån omedelbart. Allt fiske efter ål är enligt lag förbjudet efter 2007-05-01.

Minkbekämpning:
Minken utgör idag ett problem för djurlivet i och kring Almaån. Föreningen och dess medlemmar bör verka för en decimering av minkbeståndet. Föreningen äger 3 st minkfällor för utlåning, vid fångst av mink skall jakträttsinnehavaren ge sitt tillstånd om annan än denne bedriver minkjakt.

Skydd av områdets naturvärden:
Föreningen skall arbeta för att bevara de naturvärden som finns i och kring Almaån och vidtaga de åtgärder som krävs för att skydda dessa.

Fiskerättsägarnas fiske:
Medlem (fiskerättsägare) får bedriva fiske inom den egna byns vatten samt med handredskap i hela fiskevårdsområdet. Medlemmarnas gäster får i sällskap med medlem fiska utan fiskekort. Fiskerättsbevis skall medföras vid fiske av medlem. Styrelsen säljer fiskerättsbevis för 100 kr/st och de gäller i 5 år. Kräftfiskeplan skall upprättas för byar med samfällt fiske för att underlätta fördelningen av fisket och för att undvika meningsskiljaktigheter om hur fisket skall bedrivas. Planen skall fastställas av fiskestämman.

Upplåtelse:
Upplåtelsen inom området avser fiske med handredskap. Fiskekort säljes i form av dag, vecko och årskort. Priserna är 25, 75 och 200 kr. Barn under 18 år fiskar gratis. Medlem får inte skälv upplåta fiske till utomstående.


Rune Karlsson Ullsala 07-03-19
Copyright © Almaåns övre fiskevårdsområdesförening